Lief en leed

Het beleid binnen FC Burgum

Algemeen

Vanuit onze kernwaarden, Hart voor de club, Hart voor de sport en Hart voor de omgeving, schenken we structureel aandacht aan het welzijn (hierna aangeduid als "lief en leed") van de leden en andere betrokkenen binnen FC Burgum.

Onder "andere betrokkenen" wordt verstaan:

 • Vrijwilligers
 • Sponsoren
 • Naaste familieleden van leden.
 • Supporters
 • (Betaalde) medewerkers en medewerksters.

Doelstelling

Het is van essentieel belang voor het bestaan en het optimaal functioneren van de vereniging dat mensen binnen en buiten de vereniging, die verbondenheid voelen met FC Burgum, aandacht krijgen vanuit de vereniging. In situaties waar vreugde en verdriet leden en andere betrokkenen raakt, is het geven van aandacht juist extra belangrijk.

Het geven van aandacht is niet uitsluitend voorbehouden aan bestuurs- en kaderleden binnen de vereniging. Het streven is, om dit als leden onder elkaar te stimuleren en informatie over lief en leed met elkaar te delen. Tenslotte willen we leden en andere betrokkenen bij FC Burgum een “familiegevoel” bieden. Dit kan, door je ook als familie te gedragen en dus ook aandacht te hebben voor elkaars lief en leed.

Taken en verantwoordelijkheden

Binnen de vereniging is er een “lief en leed team” actief dat handelt in een aantal situaties, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van FC Burgum. Het doel is om leden en andere betrokkenen van FC Burgum aandacht te geven bij vreugde en/of verdriet.
Juist dit team is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het geven van aandacht bij lief en leed.
De eindverantwoordelijkheid voor lief en leed berust bij het bestuur van FC Burgum. Binnen het bestuur is het beheer hiervan opgenomen in de portefeuille van de secretaris. De secretaris is belast met het veelvuldige contact met één van de leden van het Lief en Leed team voor het juist uitvoeren van bovengenoemde taak.

Aandacht

Aandacht kan uit verschillende vormen bestaan. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Persoonlijk bezoek.
 • Kaart/fruitmand/tijdschrift
 • Telefonisch contact.
 • Bezorgen van een geschenk. (bijv. attentie bij langdurig/ernstig zieken)

Welke vorm van aandacht toegepast wordt, is in de uitvoering van dit beleid nader uitgewerkt.

Uitvoering beleid

Om de uitvoering structuur te geven zijn er kaders vastgesteld.

Kaders voor de uitvoering “Lief en Leed”

Om te zorgen dat de aandacht op de juiste wijze wordt toegepast is het delen van informatie over lief en leed zeer belangrijk. De club wil graag ieder lid en iedere betrokkene de aandacht geven die men verdient.
Toch zijn er situaties denkbaar dat deze aandacht niet consequent kan worden toegepast, simpelweg omdat er mogelijk geen kennis was over een bepaalde gebeurtenis.

Er wordt in het lief en leed beleid geen onderscheid gemaakt in het verkrijgen van kennis van gebeurtenissen die het lid zelf actief (formeel) meldt binnen de vereniging en informatie die informeel binnen de vereniging bekend is.

Wanneer wordt er aandacht geschonken aan lief en leed binnen FC Burgum?

 1. Bij huwelijk van leden en andere betrokkenen.
 2. Bij 25-jarig en 50-jarig huwelijks jubilea van leden en andere betrokkenen .
 3. Bij geboorte van kinderen bij leden en andere
 4. Bij overlijden van leden en andere betrokkenen
 5. Bij overlijden van familieleden van leden en andere betrokkenen.
 6. Bij ziekte van leden en andere betrokkenen.
 7. Bij blessures van spelende leden.

Gebeurtenis

Kaart

Bezoek

Bloemen/fruitmand (Max. 15,00)

Huwelijk

 

 

(laten bezorgen)

25 jaar/50 jaar huwelijk

 

 

(laten bezorgen)

Geboorte

 

 

 

Overlijden (zie onderstaand)

 

*

 

Ziekte:

 • Geen herstel

 

 

 

 

 

Ziekte:

 • -Herstel > 6 weken

 

 

 

 

 

 

Blessures

 

 

(bij langdurige blessures)

*door bestuur

Wat te doen bij overlijden van lid/vrijwilliger
Wanneer een lid of een vrijwilliger komt te overlijden zal er door een bestuurslid contact opgenomen worden met de familie. Juist in overleg met de familie kunnen gepaste herdenkingsacties in gang worden gezet, zoals:

 • Persoonlijk bezoek door bestuur
 • Artikel (al dan niet met rouwkaart) op de website;
 • Minuut stilte bij voetbalwedstrijden;
 • Spelen met rouwbanden;
 • Condoleanceboek in het clubhuis;
 • Andere nader te bepalen acties.

Wat te doen bij overlijden van een familielid van een lid of een vrijwilliger
Hiervoor geldt ook dat afstemming met de familie leidend moet zijn. Dus ook in dit geval zal er door een bestuurslid afstemming gezocht worden met de familie in kwestie.

Benoemingen ereleden en leden van verdienste
Naast deze vormen van aandacht kan de aandacht aan leden en betrokkenen vanwege bijzondere prestaties, ook bestaan uit speciale benoemingen binnen de vereniging.
Hiervoor kan het bestuur mensen voordragen aan de Algemene Leden vergadering (ALV).
De ALV beslist of de voorgedragen personen de voorgestelde benoeming krijgen.

De benoemingen binnen de vereniging zijn:

 • Erelid
 • Ere voorzitter.
 • Lid van Verdienste.

Declaraties door leden Lief en Leed team.
Door één van de leden van het Lief en Leed team wordt per kwartaal een overzicht verstrekt aan de penningmeester van FC Burgum.
Er wordt, indien mogelijk, zoveel mogelijk op rekening betaald door het Lief en Leed team.

Voor het juist uitvoeren van haar taken heeft het Lief en Leed team inzage nodig in het adressenbestand van de leden, vrijwilligers en andere betrokkenen.