Aankondiging algemene ledenvergadering 6 december

Op maandag 6 december aanstaande om 20:00 uur is de (najaars) Algemene Ledenvergadering. We doen dit in ons sportcafé in de Nije Westermar.

Wanneer je de ALV wilt bijwonen, dan dien je je vooraf aan te melden via: secretariaat@fcburgum.nl.

Hieronder de agenda voor de ALV. Op de agenda staat wederom de statutenwijziging. Tijdens de extra ALV over dit punt op 15 november jl. waren namelijk te weinig leden aanwezig om tot stemming over te kunnen gaan.

De agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering 28 juni 2021
 5. Bestuur mutaties
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Financieel jaarverslag penningmeester
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming nieuwe kascommissie
 10. (Concept) Beleidsplan 2022-2025
 11. Statutenwijziging, i.v.m. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 12. Stand van zaken accommodatie (Lytse Westermar)
 13. Voetbal Zaken
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Bij dit bericht zijn volledigheidshalve de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering en het jaarverslag gevoegd:

Jaarverslag 2020-2021
Notulen Algemene Voorjaars ledenvergadering 28 juni 2021

C. van den Adel
Expert Meijer
Apuls
Sonac
Jumbo Burgum
Tiltrans