OPNIEUW INGEPLAND: Algemene ledenvergadering vrijdag 4 maart

Helaas kon de ALV vorige week vrijdag niet doorgaan, maar inmiddels is de (najaars) Algemene Ledenvergadering opnieuw ingepland op vrijdag 4 maart aanstaande om 20.00 uur. We doen dit in ons sportcafé in de Nije Westermar.

Hieronder de agenda voor de ALV. Op de agenda staat wederom de statutenwijziging. Tijdens de extra ALV over dit punt op 15 november jl. waren namelijk te weinig leden aanwezig om tot stemming over te kunnen gaan.

De agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering 28 juni 2021
 5. Bestuur mutaties
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Financieel jaarverslag penningmeester
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming nieuwe kascommissie
 10. (Concept) Beleidsplan 2022-2025
 11. Statutenwijziging, i.v.m. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 12. Stand van zaken accommodatie (Lytse Westermar)
 13. Voetbal Zaken
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Bij dit bericht zijn volledigheidshalve de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering en het jaarverslag toegevoegd. Ook is hieronder het voorstel voor de statutenwijziging opgenomen.
Notulen Algemene Voorjaars ledenvergadering 28 juni 2021
Jaarverslag 2020-2021
Voorstel statutenwijziging

Jumbo Burgum
Sonac
C. van den Adel
Expert Meijer
Tiltrans
Apuls