Algemene ledenvergadering vrijdag 25 november

Op vrijdag 25 november aanstaande om 20.00 uur is de Algemene (najaars) Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats in ons sportcafé in de Nije Westermar.

Alle betrokkenen bij FC Burgum zijn van harte welkom. We hopen op een grote opkomst!

De agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering 17 juni 2022
 5. Bestuurszaken
  • Aftredend Jan Harmen Jonker (niet herkiesbaar)
  • Benoeming Freddie Kooistra
  • Aftredend Geeske Wijmenga (herkiesbaar voor 1 jaar)
 1. Jaarverslag secretaris
 2. Financieel jaarverslag penningmeester
 3. Verslag kascommissie
 4. Benoeming nieuwe kascommissie
 5. Stand van zaken accommodatie
 6. Voetbaltechnische zaken
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Voor de volledigheid hieronder de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering en ook het jaarverslag seizoen 2021-2022.

Jaarverslag FC Burgum seizoen 2021-2022.pdf
Notulen ALV 17 juni 2022.pdf

 

Tiltrans
Jumbo Burgum
C. van den Adel
Sonac
Apuls
Expert Meijer