Aankondiging algemene ledenvergadering

Aankondiging algemene ledenvergadering op maandag 15 november 2021
en de vooraankondiging van de najaarsledenvergadering op maandag 6 december 2021.

Oproep
Op maandag 15 november 2021 om 20:00 uur vindt een algemene ledenvergadering van FC Burgum plaatst. In deze vergadering stellen wij aan de leden van FC Burgum wijziging van de statuten voor.

Aanleiding
In de voorjaarsledenvergadering hebben we de leden geïnformeerd over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet brengt met zich dat een aantal bepalingen in onze statuten moet worden aangepast.

Voorgestelde wijzigingen
Het voorstel aan de leden is om te besluiten tot wijziging van de statuten volgens deze conceptakte. De wijzigingen staan in het rood aangegeven.

Het gaat om de volgende wijziging:

Artikel 9
7. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak, (waarbij men zich moet richten naar de belangen van de vereniging en de met haar verbonden ondernemingen of organisaties). Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Artikel 10
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. (In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door de kascommissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld).

(6. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het vier ogen principe” wordt toegepast.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 9 lid 7. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
8. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden 
gegeven.
)

Artikel 17
Toegang en besluitvorming algemene vergadering
1.
(
e. Elke bestuurder heeft een raadgevende stem in zaken waarover de
algemene vergadering moet besluiten.
)

Formele vereisten
In de statuten is bepaald dat voor een besluit tot statutenwijziging tenminste 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is in de vergadering. Van de aanwezige of vertegenwoordige leden moet 2/3 van de uitgebrachte stemmen 'voor' zijn.

Vooraankondiging najaarsledenvergadering

Wanneer niet 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is in de vergadering van 15 november a.s. dan zullen wij het voorstel tot wijziging van de statuten aan de leden voorleggen in de najaarsledenvergadering op maandag 6 december 2021. In dat geval is voor het besluit (alleen) een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist.

De oproep voor de najaarsledenvergadering volgt later deze maand op de website.

Een exemplaar van de conceptstatuten ligt ter inzage in de kantine.

Vragen kunnen jullie stellen via secretariaat@fcburgum.nl of algemenezaken@fcburgum.nl. Of jullie trekken Geeske of Jan Harmen op het sportcomplex even aan de mouw, dat kan ook.

Het bestuur

 

Jumbo Burgum
C. van den Adel
Apuls
Tiltrans
Sonac
Expert Meijer