Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 17 november aanstaande om 20.00 uur is de Algemene (najaars) Ledenvergadering. Dit overleg vindt plaats in ons sportcafé in de Nije Westermar.

Alle betrokkenen bij FC Burgum zijn van harte welkom. We hopen uiteraard op een grote opkomst!

De agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen ledenvergadering 8 mei 2023
5. Ledentevredenheidsonderzoek
6. Voorstellen Vertrouwenspersonen
7. Bestuurszaken
    •  Aftredend Ate Ritsma (niet herkiesbaar)
    •  Aftredend Dirk van der Woude (herkiesbaar voor 2 jaar)
    •  Aftredend Geeske Wijmenga (herkiesbaar voor 1 jaar)
8. Jaarverslag secretaris
9. Financieel jaarverslag penningmeester
10. Verslag kascommissie
11. Benoeming nieuwe kascommissie
12. Stand van zaken accommodatie 
13. Voetbaltechnische Zaken
14. Rondvraag
15. Sluiting

Voor de volledigheid hieronder de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering alsook het jaarverslag.

Jaarverslag: Jaarverslag secretaris FC Burgum seizoen 2022-2023.pdf 
Notulen: Notulen Algemene Voorjaars Ledenvergadering 8 mei 2023.pdf

Apuls
Expert Meijer
C. van den Adel
Tiltrans
Jumbo Burgum
Sonac